งานเรือนเพาะชำ

งานเรือนเพาะชำ (9 คน)

  1. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งตามอาคารต่าง ๆ  และประดับตกแต่งเวลามีประชุมสัมมนาต่าง ๆ
  2. ผลิตไม้ดอก  เพื่อใช้ประดับตกแต่งงานสำคัญ ๆ  ของมหาวิทยาลัย  เช่น  งานพระราชทานปริญญาบัตร  วันสถาปนา  วันราชมงคล  งานปฐมนิเทศ  วันเฉลิมพระชนพรรษา  งานเดินการกุศล  เป็นต้น
  3. ขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  โดยเฉพาะการนำพรรณไม้ที่ตัดแต่งแล้ว  มาปักชำขยายพันธุ์
  4. รดน้ำไม้กระถางวันเว้นวัน  ยกเว้นกรณีที่ฝนตกให้พิจารณาตามความเหมาะสม
  5. ใส่ปุ๋ยไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นประจำทุกเดือน  โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามชนิดของพืชแต่ละชนิด
  6. จัดตกแต่งไม้ดอก  ไม้ประดับ  ให้กับหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์
  7. จัดจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่สามารถขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมากเพื่อหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
  8. ผสมดินปลูก  โดยใช้อัตราส่วนของวัสดุ  ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชพรรณแต่ละชนิด

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>